تبلیغات

آمار کشاورزی و منابع طبیعی

 

آمار طبقات بیابان های کشور (هکتار)

کویر

تپه های ماسه ای

پهنه های ماسه ای

دق رسی

اراضی شور

اراضی بدون پوشش

سطح طبقات بیابانی

33/5838393

47/1762136

22/615042

51/435802

6557667

17367887

32576929

 

 

آمار طبقات جنگل کشور(هکتار)

جنگل انبوه

جنگل نیمه انبوه

جنگل تنک

بیشه زار

جنگل دست کاشت

جنگلهای ماندابی

سطح کل جنگلها

سطح جنگل بدون بیشه زار

1780290

3468312

8100596

2665067

943914

25760

16983939

14318872

 

 

آمار طبقات مراتع کشور(هکتار)

مرتع متراکم

مرتع نیمه متراکم

مرتع کم تراکم

سطح مراتع

7175071

21422950

56148651

84746971

 

 

آمار سطوح منابع طبیعی کشور

سطوح جنگل

(بدن احتساب بیشه زار و درخچه زار)

سطوح جنگل

(با احتساب بیشه زار و درخچه زار)

خوب

(متراکم)

متوسط

(نیمه متراکم)

فقیر

(کم تراکم)

جمع

مساحت پدیده های بیابانی

جمع کل سطوح منابع طبیعی کشور

سایر سطوح

(شهرها،رودخانه ها،زراعت،باغ و...)

14318872

16983939

7175071

21422950

56148951

84746971

32576929

134308739

27865767